Saraswati Vidya Mandir Sr. Sec. School

Deendayalpuram, Chandausi Road, Sambhal, U.P - 244412


Mr. Mehar Singh

(Principal)


Guiding a School to Better Teaching Learning

Videos


Our Aim


bl izdkj dh jk’Vªh; f”k{kk iz.kkyh dk fodkl djuk gS] ftlds }kjk ,slh ;qok&ih<+h dk fuekZ.k gks lds tks fgUnqRofu’B ,oa jk’VªHkfDr ls vksrizksr gks] “kkjhfjd] izkf.kd]ekufld] ckSf)d ,oa vk/;kfRed n`f’V ls iw.kZ fodflr gks rFkk tks thou dh orZeku pqukSfr;ksa dk lkeuk lQyrkiwoZd dj lds vkSj mldk thou xzkeksa] ouksa] fxfjdUnkjkvksa ,oa >qXxh&>ksifM+;ksa es fuokl djus okys nhu&nq%[kh vHkkoxzLr vius ckU/koksa dks lekftd dqjhfr;ksa] “kks’k.k ,oa vU;k; ls eqDr djkdj jk’Vª thou dks lejl] lqlEiUu ,oa lqlaLd`r cukus ds fy, lefiZr gksA

In Focus


Press Confrence 26/12/2017
--------------------------------------------------------------
Adventure Camp 19/12/2017 Cultural Day 23/11/2017
--------------------------------------------------------------
Class - 12th (2016-17)
RIDHI GUPTA (94.6%)

(94.6%)
Class - 12th (2016-17)
MAUSAM JHA (94%)
 
(94%)
Class - 12th (2016-17)
SHIKHA YADAV (92%)

(92%)
Class - 10th (2016-17)
CHANDRAPAL (10 CGPA)
(10 CGPA)
Class - 10th (2016-17)
PAWAN BHADANA (10 CGPA)
(10 CGPA)
Class - 10th (2016-17)
---------(10 CGPA)
(10 CGPA)Computer Lab


Shishu Bharti


Library


Shishu Vatika